×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Priset på åkermark nådde nya toppnivåer 2021

Åkermarkspriser

Ludvig & Co sammanställer årligen prisstatistik över den åkermark som förmedlats av företagets fastighetsmäklare. Under 2021 visar statistiken att genomsnittspriset för åkermark ytterligare ökat i Sverige liksom att den mest åtråvärda marken slagit prisrekord igen.

Ludvig & Co:s statistik visar att det nationella genomsnittspriset har ökat med 4 procent under 2021. Under de senaste fem åren har prisökningen varit 16 procent och under de senaste 10 åren har priset stigit med 34 procent.

Rapport: Åkermarkspriser 2021  Läs om åkermarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Stor prisskillnad på åkermark

Statistiken redovisas utifrån fem olika bördighetsklasser, inte geografisk belägenhet. Den mest bördiga åkermarken finns dels i södra och nordöstra Skåne samt i Östergötland. Genomsnittspriset för denna typ av åkermark steg under 2021 med hela 19 % till 412 000 kr/hektar. Det är det högsta genomsnittspris Ludvig & Co uppmätt sedan man startade mätningarna 2003.

Genomsnittspriset för den näst mest åtråvärda åkermarken som vi finner i delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala, steg 8 procent till 220 000 kr/hektar.

Genomsnittspriset för åkermark av mindre bördig typ, som återfinns i hela Norrland, betalade marknaden 23 000 kr/hektar för under 2021, vilket innebär en prisnedgång. Härmed har skillnaden mellan priset på den mest åtråvärda marken i södra Sverige jämfört med åkermark i norra Sverige ökat ytterligare.

  • Den som har 3 miljoner kronor att investera får i genomsnitt 7 hektar av den mest bördiga åkermarken i Skåne jämfört med hela 130 ha åkermark i Norrland berättar Markus Helin på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Det är en otroligt stor prisskillnad som framförallt beror av skillnader i markens produktionsförmåga. Men, även där förutsättningarna är jämförbara är prisskillnaden stor. Sorterar vi bort 25 % av de högsta respektive lägsta köpeskillingarna ur statistiken för den mest åtråvärda åkermarken finner vi ett prisspann mellan 300 000 – 550 000 kr/hektar. Omsättningshastigheten är låg och prisbilden är beroende av vilka aktiva lantbrukare i närheten som vill och kan finansiera tillköp av åkermark, berättar Markus Helin

Män som redan äger åkermark köper gärna mer åkermark

Statistiken visar som tidigare år att lantbrukare som redan äger åkermark i väldigt stor utsträckning köper mer åkermark. Hela 93 % av försåld åkerareal köps av någon som redan äger åkermark sedan tidigare och 81 % av alla köp genomförs av män med en genomsnittlig ålder om 52 år. Den som sålde åkermark under 2021 var i genomsnitt 65 år.

Marknaden för åkermark 2022

Ludvig & Co:s bedömning är att efterfrågan på åkermark kommer vara fortsatt större än utbudet under 2022 liksom att vi ur ett långsiktigt perspektiv får se fortsatta prisstegringar på åkermark i Sverige. I ett kortare perspektiv kan dock prisbilden påverkas av den inflation som på kort tid stigit och påverkar lantbrukare i stor utsträckning.

  • Handelsgödsel, diesel och el samt ökade kostnader för transporter är exempel på kostnader som på kort tid påverkat lantbrukarnas lönsamhet säger Markus Helin på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Håller sig inflationen stadigvarande på höga nivåer och Riksbanken tidigarelägger en höjning av reporäntan får vi även räkna med högre räntekostnader. Det påverkar fastighetsmarknaden i stort och förstås även marknaden för åkermark, berättar Markus Helin. Den som köper åkermark kan dock ha väntat länge på att kunna utöka sina arealer och genomför därför ett tillköp oavsett marknadsläge där en längre tids prisuppgång dessutom gör det möjligt att finansiera ett tillköp. Detta verkar stabiliserande, menar Markus Helin.

Sammantaget är Ludvig & Co:s bedömning att marknaden för åkermark kommer vara fortsatt stark med en efterfrågan som är större än utbudet.

Om åkermarksprisstatistiken

Statistiken grundas på de fastigheter som Ludvig & Co:s fastighetsmäklare förmedlade försäljningen av under föregående år och omfattar överlåtelser som avser åkermark som varit utbjudna på öppna marknaden. Lagfarna överlåtelser och överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av åkermark överförs till en annan) ingår. Statistiken redovisas utifrån fem olika bördighetsklasser/regioner och pris per hektar.

Observera att Statistiken inte ska ses som en värderingsmodell för enskilda fastigheter. För värdering hänvisas till Ludvig & Co:s fastighetsmäklare och fastighetsvärderare på aktuell ort.