Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Prisuppgång på åkermark; trots oroliga tider!

När Sveriges största fastighetsmäklare av jord och skog, Ludvig & Co Fastighetsförmedling sammanställer sina försäljningar av åkermark på öppna marknaden 2023, visar det sig att det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med 13,8 procent trots ränteuppgång, försämrad lönsamhet för lantbrukare och oroligheter i världen.

Lantbrukarna har efter ett lönsamhetsmässigt bra 2022, under 2023 upplevt en tydlig försämrad lönsamhet. Framför allt har växtodlare drabbats hårt av kraftig nederbörd, sjunkande priser på producerade produkter samt volatila priser på insatsvaror. Samtidigt har ränteläget stigit kraftigt i Sverige. Detta marknadsläge har gjort att betydligt färre försäljningar av åkermark har genomförts på öppna marknaden jämfört med tidigare år. För den åkermark som sålts ser vi en ökning av prisbilden när vi tittar på hela Sverige och inom flera områden. Priset varierar dock och i någon del har det även gått ner lite. 

Rapport: Åkermarkspriser 2023  Läs om åkermarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Få försäljningar på Östgötaslätten

Lars Ektander verkar som fastighetsmäklare på Östgötaslätten och är uppvuxen på en spannmålsgård utanför Väderstad.

  • Lars EktanderUnder 2023 har färre försäljningar av åkermark skett på Östgötaslätten än vanligt vilket främst har med rådande marknadsläge att göra. Den åkermark som sålts har inte påverkats av någon större. Flertalet av dem som köpt åkermark är stora framgångsrika lantbrukare med kombinerad verksamhet, t.ex. växtodling och djurproduktion eller entreprenad. År 2023 var ett tuffare år för många spannmålsodlare men det förgicks av ett flertal goda år. Detta tillsammans med att köp av åkermark är en långsiktig investering, ofta för framtida generationer, leder till prisstabilitet trotts tillfälligt högre ränteläge och sämre lönsamhet, säger Lars Ektander.

Kraftig prisuppgång på Västgötaslätten

Helene Gustafsson har arbetat sedan 2007 som fastighetsmäklare i Skaraborg med omnejd. Här finns riktigt fin åkermark liksom åkermark av mindre bra kvalitet. Prisskillnaden kan därför bli stor i området kring Skaraborg.

  • Helene GustafssonMarknaden kring västgötaslätten har varit stark. De försäljningar vi haft med bördig åkermark med bra arrondering har sålts för höga köpeskillingar även under 2023. Det finns flera stora, duktiga lantbrukare med god kapacitet i området som haft sin verksamhet länge. De har byggt upp ett kapital vilket innebär att hela köpeskillingen inte alltid behöver finanserias med lån vid tillköp av åkermark. Ränteläget påverkar därför inte i lika stor utsträckning. Det är viktigt att betona att åkermark fluktuerar mycket i pris. Dels förstås påverkar jordens produktionsförmåga men stor betydelse har också vilka aktiva lantbrukare du har som granne och arronderingen. Detta säger Helene Gustafsson.

Stabil prisbild i Skåne

Johan Herrlin har arbetat som auktoriserad generationsskiftare och fastighetsmäklare många år i Skåne. 

  • 58760Under 2023 har efterfrågan fortsatt varit stor i hela Skåne och prisbilden har överlag varit stabil. Antalet jordbruksarrenden har ökat, där nuvarande fastighetsägare väljer att arrendera ut sin mark.  De som behöver låna pengar för tillköp av åkermark upplever nu högre krav från banken gällande egen insats. Detta i kombination med att fler företag efter 2023 har större problem med sin likviditet kan få åkermark att fluktuera i pris än mer i det kortare perspektivet. Efterfrågan är dock fortfarande stor och kommer så förbli säger Johan Herrlin.

Framtiden

Ludvig & Co Fastighetsförmedlings uppfattning är precis som tidigare år att åkermark har framtiden för sig om man ser till värdeutveckling i ett långt perspektiv, naturligtvis med tillfälliga år av prisnedgång som kan bero på allmänt ekonomiskt läge och/eller politiska beslut. Efter coronapandemin och oroligheter i världen som invasionskriget mot Ukraina har frågan om vikten av att producera mat till Sveriges medborgare blivit en allmänt diskuterad fråga. Den åkermark som finns är den vi har och den bästa åkermarken i Sverige kommer alltid vara bra åkermark och viktig att bevara. Priset på åkermark torde öka i det längre perspektivet men kan i vissa geografier kortsiktigt sjunka. 

Om åkermarksprisstatistiken

Statistiken grundas på de försäljningar av åkermark Ludvig & Co:s fastighetsmäklare förmedlade under föregående år och omfattar endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden. Lagfarna överlåtelser och överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av åkermark överförs till en annan) ingår. Statistiken redovisas utifrån fem olika bördighetsklasser där bördighetsklass 1 (region 1) har den mest bördiga åkermarken och 5 den minst bördiga åkermarken.

Observera att statistiken inte ska ses som en värderingsmodell för enskilda fastigheter. För värdering hänvisas till Ludvig & Co:s fastighetsmäklare och fastighetsvärderare på aktuell ort.