Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Fortsatt stigande skogsmarkspriser 2022, trots oroligheter i omvärlden

Skogsmarkspriser 2022

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden. Första halvåret 2022 visar sammanställningen att trots det höga inflationstrycket, ränteuppgång, prisnedgång på bostadsmarknaden och ett turbulent börsår, har priset på skog stigit kraftigt.

Stor efterfrågan på skog i turbulenta tider

Första halvåret 2022 har varit synnerligen turbulent med makroekonomiska- och geopolitiska tvära kast. Krigsutbrottet med sanktioner mot Ryssland har skapat en större efterfrågan för svensk skogsråvara. Detta har gynnat svenska skogsägare. Den tidigare mycket expansiva penningpolitiken samt krigsutbrottet har skapat oreda med hög inflation och stigande marknadsräntor som följd. Skogsbolag har drabbats av ökade kostnader men har på grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor kunnat höja priset på flertalet produkter. Detta i kombination med ett gynnsamt valutaläge har genererat rekordvinster.

  • I detta marknadsläge har efterfrågan på skog fortsatt varit stor berättar Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Faktum är att priset på skogsmark efter 2021 års kraftiga prisuppgång har fortsatt stiga till nya rekordnivåer. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har första halvåret 2022 ökat med 5,4 procent i reala mått mätt.
Rapport: Skogsmarkspriser 2022 halvår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

All time high i norra, mellersta och södra Sverige

I norra Sverige har prisuppgången varit som störst med en uppgång om 8,8 procent. Det innebär att marknaden varit beredd att betala i genomsnitt 380 kr per skogskubikmeter för skogsbevuxen mark, eller 39000 kr per hektar.

I mellersta Sverige har priset i reala mått stigit 3,9 procent till rekordnoteringen 589 kr per skogskubikmeter eller 87000 kr per hektar.

Södra Sverige är inget undantag. Även här har Ludvig & Co Fastighetsförmedling uppmätt högsta genomsnittspriset genom tiderna. Marknaden är här beredd att betala 898 kr per skogskubikmeter, en ökning med 4,6 procent. Genomsnittspriset mätt som kronor per hektar är nu 143000 kr i södra Sverige.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling blickar framåt

När nu räntenivån har stigit samt förväntas stiga ytterligare är det enligt ekonomisk teori rimligt att tro att prisbilden för skog i Sverige avmattas. Det är också ett troligt scenario. Vad som ändå fortsatt talar för att skog står emot räntehöjningar bättre än andra tillgångsslag är det faktum att skogsägaren generellt är lågt belånad och därmed inte lika räntekänslig, samt att den som äger skog i stor utsträckning köper mer skog. Statistiken visar att 68 procent av de som köpt skog 2022 redan äger skog och gör tillköp för att utöka sin verksamhet. Eftersom omsättningshastigheten för skog som säljs på öppna marknaden är låg (ca 2.5 %) gäller det att passa på när närliggande skog finns till salu, oavsett konjunktur- och ränteläge. Vid tidigare perioder av lågkonjunktur, såsom exempelvis vid IT-kraschen och finanskrisen har skogen som tillgångsslag visat sig vara en trygg investering.

I ett längre perspektiv skapar en fortsatt ökad medvetenhet om hållbarhet och skogens roll som en viktig del för att hejda klimatförändringarna stor roll, samtidigt som detta faktum också försätter sätta ekosystem ur balans. Kraftiga granbarkborreangrepp, extrem hetta likt den vi sett i Europa i sommar, omfattande stormar och skogbränder är följder som orsakas av klimatförändringar.

Sammantaget är Ludvig & Co fastighetsförmedlings bedömning att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor, att en investering i skog är ett långsiktigt bra alternativ men att man i ett kortare perspektiv inte kan räkna med fortsatt prisuppgång.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2022. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även vid varje helårsskifte, på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.