Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Skogen, en stabil tillgång i oroliga tider!

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter. Företaget har sammanställt 2022 års försäljningar av skogsfastigheter som företagets fastighetsmäklare förmedlat på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark ökat när andra tillgångsslags värden har minskat.

Fortsatt stor efterfrågan på skogsfastigheter

År 2022 har varit ett händelserikt år med bland annat krigsutbrott i Europa, hög inflation och stigande marknadsräntor. Detta har påverkat bostadspriser, priset för avstyckade gårdar och livsstilsboenden på landsbygden liksom priset för kommersiella fastigheter. I denna marknad har skog fortsatt efterfrågats starkt till historiskt höga prisnivåer.

  • Efterfrågan på skogsmark har varit fortsatt stor under hela 2022. Flera stora aktörer med starka monetära resurser såsom exempelvis skogsbolag och andra investerare har haft ett fortsatt stort intresse i att köpa skogsfastigheter. Det är en bidragande orsak till prisstabiliteten vi sett under året och liksom tidigare konjunkturnedgångar har priset på skogsmark visat sig fluktuera mindre än andra tillgångar. Det säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Rapport: Skogsmarkspriser 2022 helår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Prisuppgång i nästan hela Sverige

Ludvig & Co Fastighetsförmedling delar in Sverige i 10 olika prisregioner. I nominella mått ser vi en kraftig prisuppgång i nio av dessa tio prisområden. När vi tar hänsyn till den kraftiga inflationen och justerar siffrorna med KPI (konsumentprisindex), ser vi att skogen även reellt har hållit sitt värde fint. I reella mått har genomsnittspriset för skogsmark i Sverige stigit 1,4 procent till 587 kr per skogskubikmeter alternativt mätt i kronor per hektar 2,4 procent till 84.000 kr per hektar. I sju av tio prisregioner har priset stigit realt. 

Regionala skillnader

I norra Sverige har priset på skog realt i genomsnitt stigit 6.8 procent till 385 kr per skogskubikmeter och vi ser i nominella termer en stor prisuppgång i hela norra Sverige. Därmed har de senaste årens trend, att marknaden ansett skog i norra Sverige vara köpvärd, fortsatt.
I mellersta Sverige har priset på skog i reala mått gått ner 4,3 procent till 560 kr per skogskubikmeter. Nedgången i reala termer beror främst på prisområde 6 (Värmland och n.v. delen av Västra Götaland) där prisbilden år från år fluktuerar mer än andra delar av landet. Under 2022 har flera försäljningar i norra delen av Värmland genomförts, vilket tenderat att dra ner genomsnittspriset. 
I Södra Sverige är den reala prisuppgången 3.3 procent till 911 kr per skogskubikmeter. I södra Sveriges prisregion 1 (Blekinge, Halland och Skåne) noterar vi det absolut högsta genomsnittspriset, 1 114 kr per skogskubikmeter. 

Trendbrott under senare delen av 2022

Trots att det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor såg vi ändå under sista kvartalet 2022 en viss avmattning. Fastigheterna låg ute till försäljning något längre innan avslut, budgivningarna drog generellt inte iväg lika mycket och prisbilden har avmattats något från riktigt höga nivåer. 

  • Det är inte något kraftigt trendbrott men det går att se i vår statistik. Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter, säger Markus Helin, Marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Vi blickar framåt

Vår prognos för framtiden har inte ändrats jämfört med när vi släppte skogsmarksprisrapporten vid halvårsskiftet. ”När nu räntenivån har stigit samt förväntas stiga ytterligare är det enligt ekonomisk teori rimligt att tro att prisbilden för skog i Sverige avmattas. Det är också ett troligt scenario.” Skogsmark kommer dock fortsatt stå emot räntehöjningar och försämrad konjunktur bättre än andra tillgångsslag. Skog ses som en trygg investering i oroliga tider. Vår bedömning är sammantaget att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor, att en investering i skog är en långsiktigt bra investering men att man i ett kortare perspektiv inte kan räkna med fortsatt prisuppgång. 

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2022. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även vid varje helårsskifte, på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.