Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Det tuffa ränteläget pressar priset på skogsmark

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges ledande fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2023 års försäljningar av skogsmark på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark har sjunkit i nästan hela Sverige med en genomsnittlig prisnedgång på 5,1 procent. 

Det oroliga omvärldsläget med krig och konflikter och ett ökat ränteläge påverkar högt belånade hushåll, skogsägare och företag. Det är också det höga ränteläget som i störst grad påverkat prisnedgången på skogsmark. Intresset och viljan att investera i skog är dock fortsatt stor bland såväl stora aktörer som privatpersoner.

Prisnedgången började redan under hösten 2022 i Södra Sverige, med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden och längre försäljningstider. Den accentuerades under 2023 och spred sig sakta först till mellersta Sverige och efter sommaren även till norra Sverige, som länge stod emot de högre marknadsräntorna.

Den genomsnittliga prisnedgången 2023 i Sverige är 5,1 procent i nominella termer. Den genomsnittliga prisnedgången är 6,9 procent i södra Sverige, 3,6 procent i mellersta Sverige och 4,2 procent i norra Sverige.

Den befintliga lågt belånade skogsägaren har haft en fin lönsamhet från sin verksamhet som är starkt knutet till de höga priserna för virkesråvara. Det har skapat fina möjligheter att göra tillköp medan nyetablerare haft svårare att komma in på marknaden. 

Rapport: Skogsmarkspriser 2023 helår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Nedgång i samtliga Ludvig & Co Fastighetsförmedlings 10 prisregioner förutom i en

Sverige delas in i 10 olika prisregioner. I nio av dem har priset på skogsmark sjunkit med allt från en knapp nedgång till över 27 procent i prisregion 4 som omfattar Stockholms- och Södermanlands län. 

  • Statistiken rimmar väl med den känsla vi fastighetsmäklare har som verkar i denna prisregion där statistiken visar störst nedgång. Prisnedgången har varit betydande, om än från tidigare väldigt höga nivåer. Fina välskötta fastigheter med god arrondering har dock inte påverkats i lika stor omfattning. Detta säger Markus Helin, Marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.  

Den enda uppmätta uppgången under 2023 är i prisregion 7, Dalarna och Gävleborg. Här visar statistiken en nominell uppgång med 4,1 procent. I området har ungefär lika många fastigheter saluförts som tidigare år. Precis som i andra områden i Sverige har antalet avslut varit färre eftersom många säljare inte accepterat de nivåer köpare vill betala. Dessa fastigheter där köpare och säljare inte funnit varandra, kommer inte med i statistiken. Detta i kombination med stora affärer i området som genomförts där juridisk person accepteras som köpare vilket marknaden är beredd att betala mer för, är anledningen till prisuppgången.  

Webbinarium 7/2, kl 19:00 - 19:45  Lyckas med din framtida fastighetsaffär – Tema förbered din försäljning Anmäl dig!

Vi blickar framåt

Riksbankens reporäntehöjningar har givit tydlig effekt på inflationen som från höga nivåer bland annat efter en extremt expansiv penningpolitik under coronapandemin samt krigsutbrottet i Ukraina, har kommit ner till nivåer som börjar närma sig målet om 2 procent. Marknadens aktörer liksom Riksbanken själva, prognostiserar att reporäntan sänks under 2024. Olika uppfattningar råder dock om när under året den första sänkningen kommer att genomföras och en viss risk för stigande inflation råder fortfarande, till exempel om konflikter i världen eskalerar. Att marknaden räknar med lägre framtida marknadsräntor är positivt för priset på skogsmark och är ett faktum vi redan känner av. Att skogsägaren får bra betalt för sin virkesråvara påverkar också prisbilden.

Sammantaget är Ludvig & Co:s uppfattning att skogsmarkspriser kommer stiga i det längre perspektivet. I ett kortare perspektiv har vi redan börjat uppleva ny optimism och vår tro är att prisbilden kan komma att utvecklas åt det positiva hållet under 2024.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik. Statistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även vid varje helårsskifte, på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.