Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Priset på åkermark, stabilt i oroliga tider

Åkermarkspriser

Ludvig & Co Fastighetsförmedling sammanställer årligen prisstatistik över den åkermark företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden. Under 2022 visar statistiken att genomsnittspriset på åkermark ytterligare ökat något från höga nivåer, under ett år när världsekonomin i övrigt varit i gungning.

Ludvig & Co Fastighetsförmedlings statistik visar att det nationella nominella genomsnittspriset har ökat med 3 procent till 157 000 kr/hektar under 2022. Under de senaste fem åren har prisökningen varit 15 procent och under de senaste 10 åren har priset på åkermark i Sverige stigit med 54 procent. Förutom det nationella genomsnittspriset som omfattar all försåld åkermark redovisas statistiken utifrån fem olika bördighetsklasser/regioner, inte geografisk belägenhet.

Rapport: Åkermarkspriser 2022  Läs om åkermarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Fortsatt stor efterfrågan på den mest åtråvärda åkermarken

Den mest bördiga åkermarken, Region 1, finns dels i södra och nordöstra Skåne samt i Östergötland. Genomsnittspriset för denna typ av åkermark sjönk till 403 000 kr/hektar, vilket motsvarar en nominell nedgång med 2 procent.

  • 58760Nedgången är så liten att vi som arbetar som fastighetsmäklare i områden där den mest bördiga åkermarken finns, inte känt av förändringen. Efterfrågan är fortsatt stark. Prisbilden beror till stor del av hur många aktiva lantbrukare det finns i närliggande område, som vill utöka sin verksamhet. Många lantbrukare är väldigt duktiga på att bedriva ett effektivt jordbruk och klarar av finansieringen även när räntan stiger. Men, ränteläget spelar absolut roll och även om vi under 2022 fått extremt bra betalt vid flera tillfällen har inflationen och ränteläget lugnat ner marknaden en aning. Detta säger Johan Herrlin, Marknadsområdeschef och Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling i Kristianstad.

Prisuppgång för den näst mest åtråvärda åkermarken

Genomsnittspriset för den näst mest åtråvärda åkermarken, Region 2, finner vi i delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala. Uppgången var för denna typ av åkermark 4 procent till 229 000 kr/hektar.

Genomsnittspriset för den näst mest åtråvärda åkermarken som vi finner i delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala, steg 8 procent till 220 000 kr/hektar.

Åkermark har stått emot konjunkturnedgången väl

Åkermark i Region 3 och 4 återfinns i stora delar av mellersta och södra Sverige. För denna typ av åkermark har marknaden i genomsnitt betalat 157 000 respektive 97 000 kr/hektar. För den minst bördiga åkermarken, Region 5 som finns i stora delar av mellersta och södra Sverige har genomsnittspriset varit 83 000 kr/hektar och för åkermark i Norrland betalade man i genomsnitt 29 000 kr/hektar vilket innebär prisstegring om 71 procent på tio år.

  • Priset på åkermark varierar kraftigt kring medelvärdet och i den66518 statistik vi delger marknaden fångar vi långsiktiga trenden för prisutvecklingen. Vi kan konstatera att även om statistiken visar en nominell nedgång i region 1 och 4 respektive uppgång i 2, 3 och 5, har åkermarkspriser under 2022 stått emot konjunkturnedgången tämligen väl, säger Markus Helin, Marknadsområdeschef och Fastighetsmäklare i Stockholms län.

Vi blickar framåt

Ur ett längre perspektiv kommer åkermark som samhällelig resurs bli än mer viktig vilket över tid gör åkermark mer värdefull. I ett kortare perspektiv kan dock prisbilden påverkas av rådande marknadsläge som bland annat innebär högre finansieringskostnader. Priset för åkermark kommer fortsatt variera kraftigt kring medelvärdet och efterfrågan kommer fortsatt vara större än utbudet även under 2023.

Sammantaget är Ludvig & Co:s bedömning att marknaden för åkermark kommer vara fortsatt stark med en efterfrågan som är större än utbudet.

Om åkermarksprisstatistiken

Statistiken grundas på de försäljningar av åkermark Ludvig & Co:s
fastighetsmäklare förmedlade under föregående år och omfattar endast
överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden. Lagfarna överlåtelser och överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av åkermark överförs till en annan) ingår. 

Observera att Statistiken inte ska ses som en värderingsmodell för enskilda fastigheter. För värdering hänvisas till Ludvig & Co:s fastighetsmäklare och fastighetsvärderare på aktuell ort.