×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Investeringsvilja på bottennivå – hotar lantbrukets framtid

Lantbruksbarometern 2023

Tack vare högre avräkningspriser och krisstöd upplever lantbrukarna bättre lönsamhet än för ett år sedan. Trots detta uppger historiskt få lantbrukare att de vill investera i djurstallar vilket kan få allvarliga konsekvenser för livsmedelsstrategin. Det visar Lantbruksbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Lantbruksbarometern visar en bred uppgång i upplevd lönsamhet. Jämfört med ifjol upplever 14 procentenheter fler lantbrukare att deras lönsamhet är mycket eller ganska god. Mjölkproducenterna upplever den högsta lönsamheten medan nötköttsproducenterna upplever den lägsta. Prognosen för 2023 är mer pessimistisk eftersom det finns en oro för om prisnivåerna kommer kunna hållas upp och ge full kostnadstäckning framåt. 

 • Filip Olsson_2Svenska lantbrukare är duktiga företagare som under många år fått kämpa för att skapa lönsamhet vilket också är avgörande för att vi ska ha en hållbar svensk livsmedelsproduktion. Det senaste året har lönsamheten gått uppåt men 2023 pekar mot en återigen sjunkande lönsamhet, inte minst till följd av högre räntekostnader. Svenskt lantbruk behöver en långsiktig och stabil lönsamhet, då kommer vi också återigen få se fler lantbrukare som vill investera, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Lantbruksbarometern - 2023 Läs om 1 000 svenska bönders uppfattning om konjunkturen. Hämta Lantbruksbarometern 2023

Oroväckande låg investeringsvilja i djurstallar

Trots att samtliga fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet så är det historiskt få lantbrukare, 7 procent, som valt att investera i djurstallar under 2022. Även prognosen för investeringar är dyster och endast 6 procent uppger att de kommer investera i djurstallar under 2023.

 • Fler lantbrukare prioriterar hårdare och genomför därför kortsiktiga och kritiska investeringar före långsiktiga investeringar, som i stället skjuts på framtiden. Samtidigt behövs mer investeringar i lantbruket för att livsmedelsstrategin ska vara genomförbar. Lantbrukarna efterfrågar långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen, då kommer de våga investera för framtiden, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Rekordstort intresse för energiinvesteringar hos lantbrukarna

Under det gångna året är det 10 procent av lantbrukarna som uppger att de gjort investeringar i energiproduktion för eget bruk, vilket är den högsta noteringen någonsin. Flest energiinvesteringar har gjorts av de energiintensiva produktionsgrenarna gris och trädgård. Blickar vi framåt är det 12 procent av lantbrukarna som uppger att de kommer investera i energiproduktion under det kommande året. Investering i solenergi sticker ut som det energislag där det högsta intresset finns, 80 procent uppger att det är solenergi man tänker satsa på. 

 • Omställningen till ett mer hållbart lantbruk fick en extra skjuts när energipriserna gick upp kraftigt förra vintern. Viljan att satsa på förnyelsebar energiproduktion finns både hos stora och små lantbruk nu. Intresset för solenergi är störst men även biogas och råvaror från skogen ökar, säger Björn Elfstrand, VD Sparbankernas Riksförbund

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern höst 2023

 • Trots ett mycket oroligt år, med krig, Covid-19-pandemin och en stegrande inflation upplever samtliga fyra stora produktionsgrenar en förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan.
 • Mjölkproducenterna inledde året med ett mjölkpris som var historiskt högt och sedan dess har det ökat med ytterligare cirka 40 procent. Detta har trots fördyrade kostnader medfört att de nu upplever en historiskt förbättrad lönsamhet.
 • Nötköttsproducenterna är de som upplever den lägsta lönsamheten. Dock har de under året upplevt en något förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan och tror på ytterligare förbättring under kommande år. Men det är en tudelad bild, för trots detta är det betydligt fler nötköttsproducenter som tror att lönsamheten om ett år kommer vara ganska dålig eller mycket dålig jämfört med de som ser mer positivt på framtiden.
 • Trots att samtliga fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan så är det historiskt få lantbrukare som valt att investera i djurstallar under 2022. Investeringsviljan i djurstallar är oroväckande nog ännu lägre inför 2023 än vad den var inför 2022.
 • Kortsiktiga investeringar genomförs fortfarande medan långsiktiga investeringar får stryka på foten, vilket borde indikera att det är svårt att förutsäga hur de långsiktiga förutsättningarna gällande lönsamhet, regelverk med mera faller ut. 

Tips från lantbrukskollegor för att öka lönsamheten

Tips till Sveriges lantbrukare

 • Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
 • Följ politiska händelser, till exempel EU:s taxonomi och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
 • Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften.
 • Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

Fakta om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 36:e helårsupplagan.

Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 lantbrukare som Kantar Public genomförde mellan den 17 januari och 3 februari 2023.