×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Prisrekord på skogsmark i Sverige

Ludvig & Co, Sveriges ledande fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2019. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit till ytterligare rekordnivå, återigen starkt drivet av södra Sverige.

Genomsnittspriset för hela Sverige fortsatt på rekordnivå

Ludvig & Co's statistik visar att genomsnittspriset för skogsmark i Sverige ökat till 449 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång med 1,4 procent jämfört med 2018.

- Det innebär att vi uppmätt det högsta genomsnittspriset sedan vi började sammanställa statistik 1995 säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co. Prisuppgången är starkt driven av södra Sveriges uppgång trots lägre virkespriser, kraftiga barkborreangrepp och rapporter om sämre konjunkturutsikter.

Rapport: Skogsmarkspriser 2019 - helår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Stora skillnader mellan norra och södra Sverige

De senaste årens stora prisuppgång i södra Sverige har gjort att skillnaden mellan priset för skogsmark i södra respektive norra Sverige aldrig varit så stor. Beräknat på genomsnittspriser får den som har 3 Mkr att investera hela 104 hektar skog i norra Sverige medan den som köper skog i södra Sverige får 27 hektar skogsmark.

Södra Sverige

Längst ner i Södra Sverige har priset på skogsmark stigit rejält under året. I Blekinge, Halland och Skåne är genomsnittspriset nu 742 kr/m³sk och i Jönköping, Kalmar och Kronoberg är genomsnittspriset 719 kr/m³sk vilket motsvarar uppgångar om 9,8 respektive 11,5 procent. I större delen av Västra Götaland och hela Östergötland har priset mätt som kronor per skogskubikmeter sjunkit 3,4 procent jämfört med 2018.

- Man skulle kunna tro att hårt huggna skogar p.g.a. tidigare stormar och stora barkborreangrepp slår igenom i statistiken eftersom lägre virkesförråd kan ge högre pris på skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter. Men, även när vi mäter i enheten kronor per hektar är prisuppgången stor. T.om. är det så att priset stigit något i Västra Götaland och hela Östergötland mätt som kr/ha, säger Markus Helin.

Mellersta Sverige

I stora delar av mellersta Sverige är prisbilden i det närmaste densamma jämfört med 2018. Däremot har priset sjunkit hela 7,6 procent i Dalarna och Gävleborg.

- Nedgången i Dalarna och Gävleborg överraskar oss berättar Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk. Framförallt är det i de västra delarna av nämnda område som prisbilden vikit, vilket bekräftas av våra fastighetsmäklare. Framförallt senare delen av 2019 har vi haft flertalet försäljningar där prisbilden hamnat i det lägre spannet. Förutom i västra Dalarna har marknaden överlag varit minst lika stabil som i övriga delar av landet, säger Per Skargren.

Norra Sverige

Sedan halvårsskiftet, då marknaden verkligen tar fart och flest försäljningar av skogsmark sker i norra Sverige, har skogsfastighetsmarknaden uppvisat styrka. Prisnivån för helåret 2019 landar på nivåer likt 2018. Ludvig & Co's statistik visar en viss uppgång i Norr- och Västerbottens kustland med 1,9 procent till 310 kr/m³sk och en mindre nedgång om 1,7 procent i Jämtland och Västernorrland där genomsnittspriset var 289 kr/m³sk.

Marknaden för skogsmark fortsatt stabil framöver

Under 2019 har flertalet konjunkturrapporter, inte minst från ledande aktörer inom skogsindustrin, signalerat konjunkturnedgång. Virkespriser har gått ner och barkborreangrepp har ställt till det rejält för många skogsägare, framförallt i södra Sverige. Trots detta har priset på skogsmark fortsatt stiga till rekordnivåer. Det finns flera anledningar till detta.

Flera större aktörer visar intresse att köpa mer skogsmark som kapitalplacering och/eller för råvaruförsörjning. Marknaden för dessa aktörer är liten då de i första hand söker obebyggda skogsfastigheter med rätt läge och areal. Detta bidrar till att skapa ett efterfrågeöverskott.

Enligt Skogsbarometern 2019 anser över hälften av alla skogsägare att investering i skog fortfarande är lönsamt och att de skulle köpa mer skog om de hade monetära resurser att spendera. Detta faktum syns tydligt i Ludvig & Co's statistik, att redan befintliga skogsägare i stor utsträckning köper mer skog. Även om trenden över tid är att andelen förstagångsköpare ökar är det fortfarande 65 procent av alla affärer som görs upp med köpare som redan äger skog tidigare.

Vi har ett fortsatt lågt ränteläge i Sverige. Riksbanken, som i december höjde reporäntan till 0 procent kommunicerar med tydlighet att prognosen fortsatt lågt ränteläge gäller en lång tid framöver. Detta skapar ett starkt incitament att investera i kapitalkrävande tillgångsslag som skog.

Sammantaget är Ludvig & Co's syn på marknadsläget framöver att prismässig stabilitet fortsatt råder men som alltid med stora prismässiga variationer kring medelvärden.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co's fastighetsmäklare under perioden 1 januari till 31 december 2019. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden.

Vad är din fastighet värd?

Med vår värdeindikator får du direkt en översiktlig uppfattning om vad din fastighet kan vara värd. Testa värdeindikatorn nu och få svar direkt!