×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Kraftigt stigande pris på skogsmark – i spåren av corona

L

udvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 % över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige.

 

Ludvig & Co delar in landet i norra, mellersta och södra Sverige samt mer detaljerat i 10 olika prisregioner varav prisuppgång under 2020 mätt som kr/m³sk (skogskubikmeter) förekommit i nio av dessa regioner.

  • Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co.

Kraftig uppgång i norra Sverige

Priset för skogsmark i norra Sverige ökade mest i hela landet med en uppgång om 7,5 %. Trots 2020 års uppgång når priset för skogsmark ändå inte upp till de nivåer som gällde vid toppåren 2010/2011. Statistiken visar att de som redan äger skog i norra Sverige i ännu större utsträckning än tidigare har köpt mer skog, vilket bidrar till uppgången. Starkast i norra Sverige har uppgången varit i Norrbottens- och Västerbottens inland. Här har genomsnittspriset för skogsmark stigit 9,8 % och en av förklaringarna är en ny dom som klargör att skogsägare som vill avverka fjällnära skog med höga naturvärden, har rätt till ersättning.

Rapport: Skogsmarkspriser 2020 - helår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Storstadsregioner drar upp priset på skog i mellersta Sverige

I mellersta Sverige där priset för skogsmark under 2020 ökat med i genomsnitt 6,5 % är det regionerna runt Mälardalen och Hjälmaren som bidragit till denna prisökning. Detta trots kraftig påverkan av barkborreangrepp. I Stockholm och Södermanlands län är prisökningen hela 14,4 % respektive 15,5 % i regionen som omfattar Uppsala-, Västmanland- och Örebro län.

  • Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden. Vad som också påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende. Detta säger Per Skargren, Segmentschef Skog och lantbruk på Ludvig & Co.

Splittrad prisbild i södra Sverige

I södra Sverige har priset på skogsmark de senaste två decennierna stigit kraftigt. Men, under 2020 har prisbilden varit splittrad i södra Sverige som sammantaget stigit med 0,2 %. Regionen som omfattar länen Jönköping, Kalmar och Kronoberg är enligt Ludvig & CO:s statistik den enda regionen i hela Sverige där priset på skogsmark gått ner under 2020. Marknaden är fortsatt stabil även i denna region och intresset att investera i skog är stort. Skador på skogen orsakade av kraftiga barkborreangrepp bedöms vara en orsak till prisnedgången om – 4,8 %.

Coronasäkrade fastighetsaffärer

Genomsnittsåldern för den som säljer skog är hög, 69 år, vilket är en bidragande orsak till att utbudet totalt sett varit något lägre jämfört med tidigare år. Man har helt enkelt avvaktat med försäljning av sin gård p.g.a. pandemin.

- Här har vi fastighetsmäklare ett stort ansvar, att säkerställa att försäljningar kan genomföras på ett säkert sätt trots pandemin. Antalet distansaffärer, där köpare och säljare inte träffas rent fysiskt, har därför varit vanligt förekommande under året och visningar har genomförts med hänsyn till våra medmänniskor. En fungerande fastighetsmarknad är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv så det känns bra att kunna meddela att det går utmärkt att sälja gården även under pågående pandemi, säger Markus Helin

Fortsatt stabil skogsfastighetsmarknad väntas framöver

Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan. Bedömningen baserar sig på att: Riksbanken prognostiserar fortsatt låg reporänta flera år framöver och fortsätter med sin penningpolitik med uppgradering av stabiliserande köp av värdepapper. Konjunkturinstitutet prognostiserar kraftig BNP-tillväxt 2021 jämfört med 2020. Aktiviteten avseende skogsfastighetsaffärer hos stora professionella aktörer har ökat och efterfrågan har varit samt förväntas fortsätta vara mycket stor för skog som ligger i aktiebolag. Efterfrågan på skogsägarens skogsråvara fortsätter efterfrågas av industrin, framförallt sågverksindustrin. En allmän optimism råder på grund av pågående vaccinationsprogram världen över med förhoppning om att kunna vända pandemin ryggen.
Det finns förstås även faktorer som skulle kunna orsaka smolk i bägaren. Pandemin har till exempel överraskat omvärlden flera gånger redan. Om den tillgångsinflation som nu råder starkt driven av låg ränta och centralbankers stimulering får för kraftig vind under vingarna, kan finansiella bubblor skapas.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under 2020. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.