×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Trots oro och höga kostnader ökar lönsamheten i lantbruket

Lantbrukets lönsamhet 2022

2022 har präglats av stigande priser på energi och insatsvaror samt en ökad inflation. Trots detta ökar lönsamheten inom driftsinriktningarna mjölk, gris och växtodling 2022. För nötköttsproducenter väntas däremot lönsamheten sjunka något under året. Prognosen för kommande år ser dyster ut. Den ekonomiska turbulensen med ökade risker och räntor bedöms slå mot lantbruksföretagarnas lönsamhet som förväntas sjunka under 2023. Det visar Lantbrukets lönsamhet 2022.

Den ökade kostnadsutvecklingen på insatsvaror startade redan under 2021 och accelererade i samband med att Ryssland inledde kriget mot Ukraina. Intäkterna har under 2022 genom en bra prisutveckling på produkterna, likväl som genom riktade åtgärder i form av krisstöd, ökat ännu snabbare vilket innebär att lönsamheten förbättrats för de tre driftsinriktningarna mjölk, gris och växtodling. För nötkött ser vi dock en sjunkande trend redan från 2022. Insatsvarornas ökade pris har även negativt påverkat lantbrukarnas behov av rörelsekapital.

  • Filip Olsson_22022 har kantats av stora prisförändringar när det gäller såväl insatsvaror som produktpriser. Även om vi nu känner oss trygga med att bedöma utfallet för de olika driftsinriktningarna så är det viktigt att betona att det i år även är stora skillnader mellan företag inom samma driftsinriktning. Det skiljer sig exempelvis mycket när du köpt in dina insatsvaror och eventuellt har prissäkrat likväl som om du är självförsörjande på foder eller behöver köpa in den större delen, säger Filip Olsson Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Rapport: Lantbrukets lönsamhet 2022  Läs om lantbrukets lönsamhet. Hämta rapport

Lönsamheten bedöms falla under 2023

Effekten av fördyrade insatsvaror har inte gett fullt utslag 2022. Flera lantbrukare köper exempelvis in konstgödning redan under hösten året innan varför prisökningen på insatsvaror inte gett fullt utslag på 2022 års lönsamhet. Även räntekostnaderna bedöms öka kraftigt under 2023, vilket också förväntas påverka lönsamheten negativt.

  • Räntekostnaderna har redan börjat öka markant. Tyvärr slår det extra hårt mot de unga lantbrukarna likväl som de som under den senaste tiden vågat satsa på lantbruket och investera. Detta då båda dessa grupper generellt sätt är högre belånade, säger Filip Olsson

Investeringar kräver långsiktig lönsamhet

För en hållbar svensk livsmedelsproduktion krävs en långsiktig lönsamhet. Under 2021 och 2022 förbättrades lönsamheten inom flera av driftsinriktningarna, se grafer nedan. Prognosen för 2023 är dock att såväl lönsamheten sjunker som att riskerna bedöms vara fortsatt höga. Detta tillsammans med ökande ränte- och byggkostnader medför att många just nu avvaktar med att investera.

  • Svenska lantbrukare är generellt sett mycket duktiga företagare. Det finns ofta en stark koppling mellan god lönsamhet och investeringsvilja. Denna effekt har dock uteblivet i år, vilket beror på att början av året speglades av oro med mycket volatila priser som nu ersatts av högre ränte- och byggkostnader samt en tro om att lönsamheten kommer sjunka. Svenskt lantbruk behöver en långsiktig och mer stabil lönsamhet, då kommer vi också se många lantbrukare som investerar, säger Filip Olsson.    

Vinstmarginal är (resultatet före avskrivningar minus finansnetto)/omsättning. Detta visar på den andel som finns kvar till investeringar, egna uttag, skatter, avkastning på eget kapital samt vinst. Växtodling är den driftsinriktning som under 2022 lyckas ha den högsta vinstmarginalen. Arbets- och kapitalinkomst är det resultat i tkr som ska räcka till lön för egen nedlagd tid, skatter, avkastning på eget kapital samt vinst. Viktigt att notera är att nedlagd tid skiljer sig markant mellan de olika driftsinriktningarna. I medelgården för gris ingår exempelvis fler hektar växtodling än i medelgården för just växtodling.

Detta visar rapporten i korthet:

  • År 2021: Förbättrad lönsamhet men ökat behov av rörelsekapital. 
  • År 2022: Ytterligare förbättrad lönsamhet men ansträngd likviditet  
  • Riskerna ökar
  • Prognos 2023: Försämrad lönsamhet. Fortsatt hög omsättning men ökade kostnader.  
  • Långsiktig lönsamhet krävs för att säkerställa en ökning av inhemsk produktion i linje med livsmedelsstrategin. 

Fakta om rapporten Lantbrukets Lönsamhet

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs årsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation likväl som av Ludvig & Co:s experter inom mjölk, växtodling, gris och nötköttsproduktion. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.