×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Har du blivit med skog? Vad säger skogsvårdslagen?

skogsvardslagen

Skogsvårdslagen är en svensk lag som reglerar hur skog ska skötas. I den kan du läsa vad du får göra med din skog, vilka regler som gäller och vilka skyldigheter du har som skogsägare. För dig som är nybliven skogsägare kan det vara en hel del att sätta sig in i, så vi har förenklat för dig genom att plockat ut det som är viktigast för dig att veta.


Att avverka skog

När du ska avverka skog måste du se till att det kommer ny skog. Man får helt enkelt inte bara förbruka, utan du måste även se till att återplantera. Du måste också använda särskilda metoder och trädslag som är bäst lämpade för din fastighets förutsättningar. Hur snabbt efter du måste anlägga ny skog varierar över landet, så ta kontakt med skogsstyrelsen och ta reda på vad som gäller där du bor.

För att du ska få göra en avverkning ska den antingen främja skogens utveckling genom röjning, gallring eller annan utglesning, alternativt vara användbar för återväxt av ny skog genom en så kallad föryngringsavverkning (även kallad slutavverkning). Föryngringsavverkning innebär att du avverkar huvuddelen av träden för att skapa en ny generation skog. Det får dock inte ske innan din skog har nått minst 45 år. Om du genomför din avverkning på rätt sätt ger du den nya generationen skog en bra start.

Vad behöver du ta hänsyn till?

Det är viktigt att den biologiska mångfalden i skogen bevaras, samtidigt måste du ta hänsyn till kulturmiljö och friluftsliv.

Det här är de viktigaste sakerna du måste ta hänsyn till när du avverkar skog:

 • Behåll trädslag som finns naturligt på växtplatsen
 • Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd
 • Gör inte för stora hyggen
 • Lämna skogliga impediment större än 0,1 hektar orörda
 • Skada inte biotoper, värdefulla kulturmiljöer, ovanliga växter och djur
 • Lämna skyddszoner med träd och buskar som behövs mot hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, vatten, våtmarker och risbon
 • Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker
 • Undvik skador på mark och vatten när du transporterar virket
 •  Skada inte och se till att stigar, spår och leder är framkomliga
 • Se till att skadligt näringsläckage och slamtransport till sjöar och vattendrag inte uppstår
 • Bygg skogsbilvägar och traktorvägar så att skadorna på naturen och kulturmiljön blir så små som möjligt. 

Guiden för nyblivna skogsägare Det här måste du veta! Hämta guide

Skog vid rennäring och fjällnära skog?

Om du har skog vid rennäring behöver du anpassa storlek och läge på ditt skogsbruk för att inte störa rennäringen. Du måste även lämna kvar trädsamlingar på hyggen och mot impediment. Impediment är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar, myrar och fjäll. Har du fjällnära skog behöver du söka tillstånd för att få föryngringsavverka. Det är viktigt att du i ansökan beskriver hur återväxten ska tryggas och hur du planerar att ta hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäringen. Du ska även redovisa den hänsyn du planerar att ta inom året runt-markerna, där renskötsel sker under hela året, och inom fjällnära skog.

Har du ädellövskog?

De ädla lövträden är bok, ek och sex andra trädslag. Ädellövskog är skog som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Även vissa trädbestånd på betesmarker kan vara ädellövskog. I ädellövskog måste du också ha tillstånd till föryngringsavverkning. I ansökan ska du ange hur återväxten ska tryggas och hur du planerar att ta hänsyn till naturen och kulturmiljön. Den avverkade skogen ska naturligtvis ersättas med ny ädellövskog.

Skadeinsekter

Skadeinsekter förökar sig i obarkat färskt barrvirke. Överstiger mängden skadad skog av tall och gran fem skogskubikmeter inom ett hektar så måste den tas hand om och förebyggas. Dock kan andra skyddsregler förekomma beroende på insekt.

För gran gäller reglerna stamdiameter över tio centimeter och för tall den del av stammen som har skorpbark. Obarkat virke av tall och gran får inte lagras i skogen eller vid bilväg över sommaren.

Är det något begrepp du inte förstår? Kolla in Skogsstyrelsens skogliga ordlista!

Nu har du fått lite koll på vad lagen säger, vill du få en övergripande bild av vad du behöver veta som nybliven skogsägare? Läs blogginlägget: Vanligaste misstagen du gör som nybliven skogsägare.

 

Källa: Skogsstyrelsen