Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Marknaden för skogsfastigheter - het i hela landet

Under 2021 har marknaden för skogsfastigheter varit het i hela landet. Det visar färsk statistik från Ludvig & Co Fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter. Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt som kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 535 kronor under 2021. Det innebär en uppgång på 11,3 procent sedan 2020.

I landet som helhet gick priset upp under 2021 och uppgången var procentuellt sett störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. I mellersta och norra Sverige steg priserna med 9,4 respektive 10 procent vilket innebär att skogsmark i mellersta Sverige kostade 540 kronor och i norra Sverige 333 kronor per skogskubikmeter.

Rapport: Skogsmarkspriser 2021 Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Utvecklingen i södra, mellersta och norra Sverige

Sett ur ett lite längre perspektiv har utvecklingen av priset per skogskubikmeter gått upp 26 procent på fem år, uppgången procentuellt sett är i princip lika stor för alla tre landsdelarna. Sett i absoluta tal har vi under flera år sett en ökning i prisskillnaden mellan södra och norra Sverige.

 • Denna prisskillnad kan delvis förklaras av bättre boniteter (markens förmåga att producera skogsråvara) och högre tillväxt i södra Sverige, säger Hanna Glöd, tjänstechef skoglig rådgivning på Ludvig & Co. Vi har också ett större antal spekulanter, högre priser på skogsråvara samt i många fall högre värden på jakträtt i den södra delen av landet, lägger Hanna till.

Statistiken visar att prisutvecklingen på skogsmark uttryckt i kronor per hektar har varit ungefär lika stor procentuellt som priset per skogskubikmeter 12,5 procent. Ett hektar skogsmark kostade i genomsnitt 75 000 kronor 2021. Uttryckt som kronor per hektar var den procentuella ökningen störst i norra Sverige, 18,3 procent, jämfört med 12,6 procent i mellersta Sverige och 10,3 procent i Södra Sverige. Ett hektar kostade 36 000 kronor i norra Sverige, 80 000 kronor i mellersta Sverige och 127 000 kronor i södra Sverige under 2021.

 • 62 procent av köparna under 2021 ägde mark sedan tidigare medan 38 procent köpte skog för första gången. ”Vi ser en långsamt ökande trend för andelen nyetableringar, framförallt i mellersta och norra Sverige”, säger Peter Calderon.

Utveckling framåt – vår prognos

 • Ludvig & Co Fastighetsförmedling tror på en stabil marknad med bibehållna prisnivåer för skogsfastigheter under 2022. Bedömningen är att efterfrågan kommer vara fortsatt större än utbudet under hela 2022.
 • Rörelsen av kapital från andra tillgångsslag som t.ex. från aktiemarknaden till mer stabila tillgångar som skog fortsätter.
 • Fastigheter med yngre och medelålders skog med framtida hög avkastningsmöjlighet är fortsatt intressant ur marknadens perspektiv.
 • Intresset för att flytta ut på landet har ökat under senare år och vi tror att den trenden kommer att hålla i sig, det intresset är också positivt för skogsmarkspriser.
 • Klimatdebatten kan också göra att intresset för skog kan öka.
 • EU:s taxonomi är en faktor som det i dagsläget är svårt att bedöma hur den kommer att påverka skogsfastighetsmarknaden.
 • Vi har orosmoment i form av granbarkborreangrepp som kan påverka priserna lokalt.
 • Vi har också, åtminstone på kort sikt, inflation vilket kan leda till en framtida räntehöjning som i sin tur kan påverka skogsmarkspriserna på sikt.