Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Stigande pris på skogsmark i norr, nedgång i mellersta och södra Sverige

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter har sammanställt statistik för första halvårets förmedlingar av skogsfastigheter förmedlade på öppna marknaden. För hela Sverige visar statistiken en nedgång med 1,9 procent men med en kraftigt differentierad marknad såväl regionalt som lokalt. I Norrland är marknaden generellt fortsatt het med stigande prisbild medan priset på skogsmark sjunkit i mellersta och södra Sverige. 

Fortsatt turbulenta tider

Skogsbolagens omsättning och lönsamhet påverkas av bland annat lägre försäljningspriser och svagare efterfrågan hos slutkonsument. Exporterande skogsbolag är dock fortsatt gynnade av den svaga kronan och skogsägare får bra betalt för sin virkesråvara. Den fortsatt höga inflationen och därmed höjda marknadsräntor slår hårt mot räntekänsliga skogsägare och ligger till grund vid beslut om såväl försäljning samt vid köp av skog.  

  • 82992Trots turbulent marknadsläge är skogsfastighetsmarknaden fortsatt stabil om än med stora regionala och lokala variationer. Förutom i Norra Sverige är prisnivån generellt lägre jämfört med föregående år men avslut sker fortsatt på historiskt höga nivåer. Generellt gäller att intresset för att investera i skog kvarstår, dels från större aktörer, dels från fysiska personer, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling
  • Hogupplost_ Markus_HelinFörsta halvåret 2023 har marknaden varit ojämn med kraftigt varierande intresse. Situationer förekommer betydligt mer ofta där säljare och köpare har olika förväntningar på prisbilden vilket leder till längre försäljningstider, säger Markus Helin, Marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.  

Rapport: Skogsmarkspriser 2023 halvår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Fortsatt stark skogsfastighetsmarknad i norra Sverige

De senaste årens trend med ett ökande intresse för skogsmark i norra Sverige har fortsatt. Genomsnittspriset för skogsmark steg nominellt i norra Sverige med 8,4 procent till 417 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det är den högsta uppmätta siffran sedan 1995 när mätningarna startade och innebär en ökning om hela 70 procent på tio år.

Mindre prisnedgång i mellersta Sverige

I mellersta Sverige har försäljningstiderna blivit något längre men marknaden är stabil och intresset att köpa skog kvarstår. Statistiken visar en nedgång om 1,6 procent till 550 kr/m³sk. Marknaden är differentierad och försäljningstiden har blivit längre.  

Tydlig prisnedgång i södra Sverige

Från historiskt höga nivåer visar statistiken en nominell nedgång om 8,3 procent till 837 kr/m³sk i Södra Sverige. Detta speglar den känsla Ludvig & Co Fastighetsförmedlings fastighetsmäklare återger vid muntliga intervjuer. Längre försäljningstider, differentierad marknad och generella svårigheter för marknaden att finna en prismässig jämviktsnivå karaktäriserar marknaden. Det är dock viktigt att betona att det finns köpare och att avslut ur ett historiskt perspektiv fortfarande sker till höga nivåer.

Vi blickar framåt

Inflationen är fortsatt hög och ytterligare räntehöjning/räntehöjningar från Riksbankens sida är att räkna med innan inflationen varaktigt vänder ner mot målet om 2 % och räntesänkningar återigen kan bli ett faktum. Rådande ränteläge samt eventuellt högre ränteläge påverkar marknadens aktörer på såväl köpar- som säljarsidan men är till viss del redan diskonterat i marknaden. En viss försiktig optimism bortom fortsatta räntehöjningar spirar redan. Ludvig & Co Fastighetsförmedlings bedömning är att skogsfastighetsmarknaden fortsatt kommer vara differentierad i våra olika landsdelar, att det kommer finnas ett fortsatt stort intresse att investera i skog och att prisbilden varierar kraftigt från fastighet till fastighet. Avslut kommer fortsättningsvis göras på historiskt höga prisnivåer.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2023. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även vid varje helårsskifte, på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.