Ludvig & Co Fastighetsförmedling - blogg

Skogsfastighetsmarknaden är glödhet

När Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar första halvårets prisutveckling för skogsfastigheter, visar statistiken att priset på skogsmark har skenat i stora delar av Sverige.

I början av 2021 skrev Ludvig & Co att stor efterfrågan på skogsfastigheter är att vänta framöver. Detta på grund av fortsatt lågt ränteläge, stabiliserande penningpolitik från Riksbanken, förväntad kraftig BNP-tillväxt, stort intresse att förvärva skog bland stora aktörer, stark efterfrågan på skogsråvara framförallt från sågverksindustrin samt allmän optimism i takt med att fler blir vaccinerade.

  • Vår prognos visade sig stämma väldigt väl. Men, vi kunde ändå aldrig drömma om att prisutvecklingen skulle bli så otroligt stark som den blivit i stora delar av Sverige. Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegring sedan 1995 då vi startade våra mätningar, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co.

Rapport: Skogsmarkspriser 2021 - halvår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Kraftig uppgång i södra respektive mellersta Sverige

Genomsnittspriset för skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter (kr/m³sk) har i södra Sverige stigit 16,6 % procent till 830 kr/m³sk. Mäter vi istället i enheten kr per hektar (kr/ha) ser vi ett genomsnittspris om 126 000 kr vilket motsvarar en ökning om 10,8 procent.

Motsvarande siffror för mellersta Sverige visar 16,7 procents
uppgång till genomsnittspriset 570 kr/ m³sk samt 19,9 procents uppgång till 84 000 kr per hektar, mätt som kr/ha.

Efterfrågan och intresset för att förvärva skog har i södra och mellersta Sverige varit extremt högt. En kombination av ett begränsat utbud samt ovan nämnda gynnsamma faktorer har drivit priserna till stundom extrema nivåer.

Svagt stigande prisbild i norra Sverige

I norra Sverige steg genomsnittspriset första halvåret med 0,7 procent mätt som kr/m³sk, till 302 kr/ m³sk. Enheten kr/ha ger en uppgång om 0,8 % till genomsnittspriset 30 000 kr/ha.

  • Många av de fastigheter som utannonserades i juni kontrakteras efter halvårsskiftet och kommer därför inte med i statistiken. Inkluderar vi de fastighetsaffärer som avslutats i juli och augusti ser vi att priset på skogsmark i norra Sverige stigit mer. Det rimmar också väl med våra fastighetsmäklares känsla, som vittnar om riktigt stark efterfrågan även i norra Sverige, säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Fortsatt stabil marknad framöver

Ju mer priset på skogsmark stiger, desto viktigare blir det för den som köper skog att säkerställa att kalkylen håller. Ludvig & Co uppmanar spekulanter att dels ta hjälp av Ludvig & Co:s skogliga rådgivare för råd, stöd samt upprättande av en kassaflödesanslys, samt dels konsultera sin bankkontakt. Vid kraftiga prisuppgångar är det lätt att tro att prisbilden kan komma att korrigeras. Många har avvaktat med att sälja under pandemin men nu väntas utbudet öka ordentligt framöver drivet av höga priser och det faktum att många som avvaktat nu är vaccinerade. Ett kraftigt ökat utbud kan verka prisdämpande. Ludvig & Co ser ändå inte några tydliga tecken under den närmaste framtiden som talar för en nedgång. Vår bedömning är, fortfarande med hänvisning till faktorerna som listas i inledningen, att skogsfastighetsmarknaden kommer vara stabil med fortsatt stark efterfrågan.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under 2020. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden. Statistiken redovisas med enheterna kr/m³ samt kr/hektar.