×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Ordlista för företagare

shutterstock_1200X600-1

Som ny företagare är det många begrepp att hålla reda på. Här har vi samlat några av de vanligaste i en ordlista.

Organisationsnummer

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas vid företagsregistrering. Vid enskild firma är det företagarens personnummer som identitetsbeteckning. Det finns olika typer av företagsformer, så var noga med att välja den företagsform som passar dig bäst. 

SNI-kod

 Fungerar som branschavgränsare. SNI betyder ”Svensk Näringsgrensindelning” som används vid beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige. Indelningen bygger på EU: s standard NACE (Classification of Economic Activities in the European Community).

Bolagsordning

Bolagsordningen är samlad information om vad ett aktiebolag avser att bedriva näringsverksamhet inom och information om hur det ska styras. Bolagsordningen ska innehålla: 

 • företagets namn
 • ort där styrelsen har sitt säte
 • företagets näringsverksamhet
 • det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
 • antal aktier
 • antalet eller högsta och lägsta antalet styrelseledamöter
 • antalet eller högsta och lägsta antalet revisorer
 • hur bolagsstämman sammankallas
 • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
 • räkenskapsåret

Ekonomiska termer


Omsättning (tkr)

Avses ett företags totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år.

Rörelseresultat (tkr)

Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna.

S:a eget kapital (tkr)

Skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder.

Rörelsemarginal (%) 

Anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst.

Omsättningsförändring (%)

Hur mycket omsättningen har förändrats sedan förra bokslutet.

Efter finansiella poster (tkr) 

Resultat efter finansiella poster. Avser vanligtvis ränteintäkter och räntekostnader. T.ex. resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag, övriga värdepapper, fordringar etc.

Totala tillgångar (tkr)

Sammanslagning av poster som t.ex. kortfristiga fodringar, varulager, immateriella-, materiella- & finansiella anläggningstillgångar.

Lönekostnad/anställd (tkr) 

Lönekostnader per anställd.

Vinstmarginal (%) 

Anger företagets vinst före räntekostnader i förhållande till omsättning.

Resultat (tkr)

Årets resultat. Aktiekapital (tkr): Det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning

Kassalikviditet (%)

Är ett mått som visar ett företags finansiella utrymme på halvlång sikt

Avkastning totalt kapital (%) 

Ett nyckeltal som anger resultatet efter finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet (%) 

Anger andelen eget kapital

Guide: Lilla nyföretagarbibeln Kom igång med ditt företag – så att du kan göra rätt från början Hämta guide