×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Nyckeltal för företag - Siffrorna som du som företagare bör ha koll på

En papper som illustrerar ett företags finansiella nyckeltal med grafer

Med finansiella nyckeltal kan du på ett strukturerat och konsekvent vis följa upp hur väl ditt företag presterar och mår. Istället för att bara förlita sig på en magkänsla kan med hjälp av rätt siffror utvärdera tidigare perioder samt utforma relevanta strategier för vägen framåt.

I den här artikeln kommer vi gå närmare in på vad nyckeltal är, ge exempel på flera värdefulla nyckeltal för dig som företagare att följa samt ge dig några tips på hur du kan använda den här informationen i din verksamhet. 

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal, ibland även kallat Key Performance Indicators (KPI:er), är vitala verktyg för ekonomisk och affärsmässig analys inom ett företag. Det handlar om kvantitativa mått som hjälper dig att förstå, mäta och utvärdera din verksamhet från flera olika perspektiv, från finansiell hälsa till operativ effektivitet.

När nyckeltal används rätt är det inte bara siffror i en tabell. De kan berätta en historia om företagets prestationer och erbjuda insikter som kan vara avgörande för ditt bolags strategiska riktning och långsiktiga framgång. Genom att analysera dina resultat i relation till strategier och operativa insatser kan du enklare utvärdera din prestation och identifiera både positiva och negativa trender och mönster.

Baserat på detta kan du sedan fatta välgrundade beslut om allt från resursallokering till strategiska investeringar. Genom att övervaka och analysera KPI:er över tid kan du förutse potentiella utmaningar och möjligheter, vilket ger dig möjlighet att agera proaktivt snarare än reaktivt.

Typer av nyckeltal

Det finns olika typer av nyckeltal beroende på vilken del av företagets välmående du vill fördjupa dig i. När man arbetar med affärsutveckling talar man framförallt om tre grupper av nyckeltal.

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal (även kallat ekonomiska nyckeltal) innefattar exempelvis soliditet, likviditet och skuldsättningsgrad. Dessa är starka indikatorer som används för att bedöma och förstå ett företags ekonomiska ställning och prestation. De ger en bild av ditt företags förmåga att hantera skulder och möta långsiktiga ekonomiska åtaganden.

De här nyckeltalen används av både interna beslutsfattare och externa investerare för att analysera och jämföra företagets ekonomiska prestanda. Som företagsledare kan du använda finansiella nyckeltal för identifiera såväl risker som områden med förbättringspotential. Genom att jämföra dina nyckeltal med konkurrenter och branschstandard får du värdefulla insikter i ditt bolags position på marknaden. 

Lönsamhetsmått

Precis som finansiella nyckeltal kan lönsamhetsmått användas för att benchmarka din verksamhet mot marknaden och konkurrerande verksamheter. Men primärt används det som nyckeltal för att visa hur bra ditt företag är på att generera vinst och är avgörande för att bedöma hur effektivt ditt bolag är.

Genom att analysera lönsamhetsmått som vinstmarginal i hela eller delar av din verksamhet kan du lättare utvärdera insatser och identifiera de mest (eller minst) lönsamma produkterna eller tjänsterna i din verksamhet.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått är nyckeltal som används för att mäta och utvärdera hur effektiv och produktiv din verksamhet är. De hjälper dig att förstå hur effektivt ditt bolag hanterar sina resurser, såsom personal eller kapital. Genom att regelbundet följa upp dessa nyckeltal kan du identifiera flaskhalsar och områden i din verksamhet som kan effektiviseras. 

Woman engineer working on blueprint in office with colleagues on background

7 exempel på viktiga nyckeltal att ha koll på

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som visar i vilken utsträckning ditt företag finansieras med egna medel eller genom belånat kapital. En hög soliditet innebär att bolaget i hög utsträckning finansieras av eget kapital medan låg soliditet betyder att företaget är mer skuldsatt.

Ett företag med låg soliditet är ofta högre belånat, vilket ökar riskerna, särskilt under ekonomiskt svåra tider. Företag med hög soliditet däremot, är bättre rustade att hantera finansiella bakslag utan att äventyra sin verksamhet.

Soliditet beräknas genom att dela företagets eget kapital med dess totala tillgångar:

Soliditet = Eget kapital / Totala tillgångar x 100

Ju högre värde desto högre soliditet.

Likviditet

Har ditt företag en god, eller hög, likviditet innebär det en god nivå av tillgängliga finansiella medel, det vill säga pengar. Likviditet, eller kassalikviditet, är ett nyckeltal som speglar ditt företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder och kostnader.

Har du en god likviditet har du större möjlighet att hantera både oväntade kostnader men även oförutsedda investeringsmöjligheter utan att det behöver belasta din finansiella stabilitet långsiktigt. Likviditet är ett nyckeltal som även potentiella samarbetspartners och kreditgivare tittar på. En god likviditet kan innebära både starkare affärsrelationer och bättre kreditvillkor från din bank.

Kassalikviditeten beräknas genom att dividera företagets omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Vad som är ett gott resultat kan skilja sig från verksamhet till verksamhet och bransch till bransch men du bör sträva efter ett värde högre än ett. Om verksamheten har en likviditet på ett eller lägre kan ni få problem med att betala kortfristiga skulder och du bör se detta som en varningsklocka.

Räntabilitet

Ett av de mest betydelsefulla nyckeltalen för att utvärdera ditt bolags ekonomi är räntabilitet eller avkastning. Nyckeltalet mäter effektiviteten i hur du använder ditt kapital för att generera vinst. Du kan titta på räntabilitet för att värdera ditt bolag som helhet men det går även att använda för att titta på enskilda projekt eller specifika avdelningar eller områden i din verksamhet.

Du kan välja att titta på räntabilitet på eget kapital eller på bolagets totala kapital.

Avkastning på totalt kapital ger dig en bild av hur väl bolaget nyttjar sina tillgångar för att generera vinst. En låg avkastning kan betyda att bolaget inte är så effektivt som det kan vara och ger en fingervisning om förbättringspotential.

Räntabiliteten på eget kapital visar framförallt hur stor avkastning aktieägarna får på sin investering. Det är kanske framförallt intressant för potentiella investerare men kan också användas för att jämföra sin verksamhet med bolag i liknande bransch. En hög avkastning på eget kapital är en indikator på en god lönsamhet. 

Bruttomarginal

Bruttomarginalen är ett centralt finansiellt nyckeltal som mäter ditt företags lönsamhet genom att jämföra bruttovinsten med totala intäkter. Det är ett mått på hur effektivt ett företag kan producera och sälja sina produkter eller tjänster. En hög bruttomarginal tyder på att företaget effektivt kan producera och sälja sina varor eller tjänster till en kostnad som är lägre än intäkterna de genererar.

Bruttomarginalen bör alltid analyseras i relation till lagersaldot. Om din verksamhet har stora fluktuationer i lagret och saknar goda rutiner för löpande bokföring av lagerförändringar riskerar bruttomarginalen att bli missvisande.

Genom att analysera din bruttomarginal kan du bedöma din prissättningsstrategi och kostnadskontroll. Detta nyckeltal hjälper till att identifiera om kostnaderna för att producera varor eller tjänster är optimalt balanserade med försäljningspriset.

Bruttomarginalen beräknas genom att dra av kostnaden för sålda varor (COGS) från totala intäkter och sedan dela resultatet med totala intäkter:

Bruttomarginal = (Totala Intäkter − COGS) / Totala Intäkter × 100

Ju högre värde du får, desto bättre marginal och därmed högre lönsamhet.

Vinstmarginal efter skatt

Vinstmarginal påminner om bruttomarginal men skillnaden här är att du tar hänsyn till alla kostnader, inte bara de kostnader som har direkt koppling till din produkt eller tjänst. Nyckeltalet mäter hur mycket av varje intjänad krona som blir kvar som vinst efter att alla kostnader är betalda. Det är en av de mest direkta och upplysande måtten på ett företags lönsamhet.

När du analyserar din vinstmarginal får du en bild av hur effektivt ditt bolag omvandlar intäkter till ren vinst. En lägre vinstmarginal kan tyda på att det finns brister i antingen hur du hanterar kostnader eller din prissättningsstrategi. En stark vinstmarginal indikerar å andra sidan att din verksamhet har en sund affärsmodell och är väl positionerad för framtida investeringar och tillväxt.

Du räknar ut din vinstmarginal genom att dividera nettovinsten (efter skatt) med totala intäkter:

Vinstmarginal = (Intäkter - Totala kostnader) / Intäkter * 100

Ju högre värde desto högre vinstmarginal.

Kom ihåg att vinstmarginalen kan påverkas beroende på om du har obeskattade reserver som nyttjas eller inte och kan därför vara något missvisande. Var alltid försiktig med att titta på enskilda nyckeltal isolerat, ta alltid helheten i beaktning innan du drar någon form av slutsats.

EBITDA

EBITDA står för “Earning before interest, taxes, depreciation and amortisation” och visar ett företags rörelseresultat. Rörelseresultatet tar inte hänsyn till räntor eller andra finansiella aktiviteter och anses därför vara ett bra nyckeltal för att värdera hur effektivt ett bolag använder sina resurser. En av fördelarna med EBITDA är möjligheten att göra en rättvis jämförelse med andra bolag i liknande branscher, även om de finansiella förutsättningarna skiljer sig åt.  

Kassaflöde

Med kassaflöde avses helt enkelt pengar in, minus pengar ut. Nyckeltalet har stark påverkan på din likviditet och genom att regelbundet följa upp kassaflödet har ökar du chansen att identifiera negativa trender som på sikt kan ha stora, negativa konsekvenser för din verksamhet.

Du kan titta på flera nivåer av kassaflöde för att få en tydligare bild av både delar och helheten av din verksamhet:

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Här tittar du på det operativa kassaflödet som exempelvis förändringar i lager, kortfristiga skulder och fordringar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Med investeringsverksamheten avses investeringar i inventarier, maskiner, andra bolag och liknande.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Där du tittar på finansiella transaktioner som emissioner, utdelningar, tecknade lån och amorteringar.

Genom att göra regelbundna kassaflödesanalyser får du beslutsunderlag för vilka framtida aktiviteter och åtgärder du kan tänkas behöva göra. Men var noga med att inte stirra dig blind på enbart kassaflödet. Komplettera gärna med en likviditetsprognos så du säkerställer att ni upprätthåller en god likviditet.

Välja rätt nyckeltal

Vilka nyckeltal du ska fokusera på beror helt på vad det är du vill ta reda på. Vill du skaffa dig en överblick över ditt bolags finansiella säkerhet eller vill du gräva djupare i hur lönsam din verksamhet är? Ett nyckeltal är bara relevant i ett sammanhang så att bara välja några tal på måfå ger inget värde.

Om du vill få en bild över bolagets lönsamhet eller har som mål med att förbättra lönsamheten bör du förmodligen titta på lönsamhetsmått som exempelvis vinstmarginal. Kom ihåg att alltid utvärdera ett nyckeltal i en kontext och ta hänsyn till flera faktorer. Ett isolerat nyckeltal säger sällan särskilt mycket.

Välj inte heller flera nyckeltal som i praktiken mäter samma sak utan inkludera nyckeltal som kompletterar varandra och tillsammans kan ge dig en överblick över din verksamhets verklighet. Om du inte vet vilka nyckeltal som är relevanta för dig kan du alltid ta hjälp av en redovisningskonsult eller en revisor.

Hur använder jag nyckeltalen?

Relevanta nyckeltal är ett kraftfullt verktyg som kan användas som underlag för kritiska beslut som, på sikt, kan vara avgöra för din verksamhets framgång. Det är en central del i varje bolags ekonomistyrning och är till stor hjälp med såväl budgetarbetet samt vid löpande uppföljning.

När du väl har identifierat vilka nyckeltal du ska titta på har du förhoppningsvis en klar bild över vad du ska använda nyckeltalen till. Det är av stor vikt att du är medveten om vilka nyckeltal som driver just ditt bolags lönsamhet.

Det du behöver göra är en nyckeltalsanalys där du skapar dig en förståelse för vad dina siffror visar. Utvecklas ditt bolag som förväntat eller finns det insikter som visar på det motsatta? Utgå från de mål du har satt upp för din verksamhet och använd nyckeltalen som ett verktyg för att vara säker på att du är på väg åt rätt håll.

En viktig detalj är att du är konsekvent i vilka nyckeltal du analyserar och att du följer upp på regelbunden basis. Skulle du titta på olika nyckeltal med samma syfte blir det svårt att se mönster och trender och det finns risk för att du går miste om värdefulla insikter.

Känner du dig osäker på hur man gör en bra nyckeltalsanalys kan vi på Ludvig & Co hjälpa till. Utifrån din redovisning, balans- och resultaträkning kan vi se över dina siffror och hjälpa dig identifiera områden i din verksamhet som kan förbättras och bli mer lönsamma. Kontakta oss för mer information.