×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Bolagsskatten sänks och ränteavdragen begränsas

blank-branding-identity-business-6372-1

Rätten att göra avdrag för räntor begränsas för alla aktiebolag och andra företag i bolagssektorn. Samtidigt sänks bolagsskatten från 22 till 20 procent.

Dessutom föreslås särskilda skatteregler om finansiella leasingavtal och en särskild regel om ett s k primäravdrag för företag med nyproducerade hyreshus. De föreslagna reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2018.

Bakgrunden till de föreslagna reglerna är att det enligt dagens skatteregler är mer gynnsamt för företag att finansiera sin verksamhet med lånat kapital än med eget kapital. Detta på grund av att ränteutgifter får dras av i motsats till lämnad utdelning. Det förslag som Finansdepartementet har lämnat bygger på det förslag som Företagsskattekommittén lämnade under 2014. Förslagen är också ett led i att anpassa svenska skatteregler till EU:s direktiv mot aggressiv skatteplanering med bl a ränteavdrag.

En generell avdragsbegränsning för ränteutgifter

Begränsningen i rätten att göra avdrag för ränteutgifter berör alla juridiska personer och handelsbolag (gäller dock inte handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare). Finansdepartementet har lämnat två olika förslag på hur avdragsbegränsningen kan utformas. Båda förslagen tar sikte på s k negativa räntenetton, d v s större ränteutgifter än ränteinkomster.

Huvudförslaget innebär att avdrag medges för negativa räntenetton med ett belopp som högst uppgår till 35 procent av ett särskilt beräknat underlag som baseras på resultatmåttet EBIT, resultat före finansiella poster och skatter (alternativförslaget innebär 25 procent av EBITDA, resultat före finansiella poster, skatter samt avskrivningar).

Med ränta menas i detta sammanhang det belopp en låntagare ska betala till en långivare (utöver kapitalbeloppet) som ersättning för att få låna pengar. Detta oavsett vad avtalsparterna har valt att beteckna ersättningen. Även andra utgifter för krediter ska räknas som ränta, t ex uppläggningsavgifter. Med ränteinkomster avses inkomster som motsvarar ränteutgifter.

Bolagsskatten sänks till 20 procent

De föreslagna reglerna kommer att innebära en skärpt beskattning för många företag med negativa räntenetton. Mot den bakgrunden föreslås att inkomstskatten för juridiska personer (bolagsskatten) sänks från 22 till 20 procent. Detta ska gälla generellt, d v s även för företag som inte har negativa räntenetton.

Särskilda skatteregler om finansiell leasing

Finansdepartementet konstaterar att när det gäller leasingtransaktioner är den ekonomiska innebörden av vissa leasingavtal snarare att betrakta som köp av en tillgång på kredit än uthyrning av en tillgång.

Mot den bakgrunden föreslås att det införs särskilda skatteregler om finansiell leasing i syfte att leasingtransaktioner som i praktiken utgör kreditköp ska behandlas som lån. Leasingavgiften ska därför delas upp i en del ränta och en del amortering.

Nytt värdeminskningsavdrag för nybyggda hyreshus

För att motverka att de föreslagna reglerna om begränsade ränteavdrag inte ska slå för hårt mot nybyggnation av bostäder föreslås att ett särskilt värdeminskningsavdrag ska införas för nybyggda hyreshus, ett s k primäravdrag.

Det innebär att för byggnader som fastighetstaxerats som hyreshus ska ytterligare värdeminskningsavdrag med 2 procent av anskaffningsvärdet per år få göras de fem första åren från det år byggnaden färdigställts. Primäravdraget ska alltså få göras utöver de ordinarie värdeminskningsavdragen som görs årligen.

De föreslagna reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övergångsvis föreslås även att företag endast ska få utnyttja 50 procent av föregående års underskott.

— Finansdepartementets förslag som är mycket omfattande och komplicerat ska skickas på remiss. Svaren från remissinstanserna ska ha inkommit senast den 26 september 2017. För företag med hög skuldsättning kan de föreslagna reglerna innebära stora skattemässiga konsekvenser. Har du planerat att ta utdelning från ditt företag kan det vara klokt att istället överväga att amortera eventuella lån, säger Susanne Pålsson, Skattejurist.

Kontakta din rådgivare för att reda ut vilka konsekvenser de föreslagna reglerna får för ditt företag.

Hitta ditt närmaste kontor här